What Is Web Hosting

by Alex Trần
125 views

When you are starting a website online, you need to think about a few things:

  • What platform should my website be on?
  •  What should be the name of my website?
  • Where should I host my website?

Well, if you’re following the courses in ShoutUniversity, you will probably be using WordPress as your platform.

After you’ve decided that WordPress is the best, to start your own website/blog, you need to purchase two things: 

  1. Domain name
  2. Web hosting

Think of the domain name like your address and web hosting like your house.

Web hosting is the place where all the files (images, CSS, coding, etc.) of your website will be placed, and when users type in your domain name (your web address), they will access those files from your web host (your house) sent directly to their browser (in the form of a website).

To have your website accessible from everywhere in the world, you need some online space to host your website’s files. 

Now, hosting need not be bought through a company; you can do it from your computer too, but you probably can’t guarantee 24/7 online access. You would have to set up everything, including backups and security, which is not even technically possible for a lot of us.

So instead of doing it ourselves, we can buy a hosting space from a renowned web hosting company. This will ensure our website is online 24/7, is secure and is backed up in case something catastrophic happens. 

Most hosting companies also offer a lot of additional services to ensure our website is run properly and smoothly.

A Brief Overview Of How A Website Works 

So the domain name is the address (ex: ShoutMeLoud.com is a domain name), and all the files are stored on a web server (owned by a web host). This web hosting server also has an address- an I.P. (internet protocol) address which is represented by a string of numbers like 172.156.76.89.

 When a user types the domain name into their browser (ShoutMeLoud.com), they are requesting to the DNS (domain name service) to access the website at the web host’s server I.P. address (172.156.76.89).

The DNS connects the domain name to the web hosting server. 

Note: You can buy a domain name from one service and buy web hosting from another. All you need to do is point the DNS to the web host. This is very easy to do and I will show you how to do it a little bit later. 

Before we start talking about the technical things, let’s take a look at some common web hosting terms…


Khi bạn bắt đầu một triển khai website lên mạng internet, bạn cần phải suy nghĩ về một số điều:

  • Trang web của bạn nên sử dụng nền tảng nào?
  • Tên trang web nên là gì?
  • Tôi nên lưu trữ trang web của mình ở đâu?

Chà, nếu bạn theo dõi các hướng dẫn về làm MMO của mình, bạn hãy nên sử dụng WordPress làm nền tảng xây dựng Website.

Sau khi bạn đã chốt rằng WordPress là nền tảng tốt nhất để tạo website / blog, bạn cần mua hai thứ:

  1. Domain name
  2. Web hosting

Hãy coi Domain (tên miền) giống như địa chỉ của bạnWeb Hosting giống như ngôi nhà của bạn.

Web Hosting

Web Hosting là nơi chứa tất cả các file (hình ảnh, CSS, mã Code, v.v.) tạo nên website của bạn. Và khi người dùng nhập Domain của bạn (địa chỉ website), họ sẽ truy cập tới các file (tạo nên website của bạn) chứa trên Web Hosting. Các file này được gửi trực tiếp đến trình duyệt của người dùng (dưới dạng một trang web).

Để có thể truy cập website của bạn từ mọi nơi trên thế giới, bạn cần một không gian trực tuyến đủ để chứa các file trên website của mình.

Web Hosting có thể không cần phải mua. Bạn có thể tạo được Web Hosting từ máy tính của mình. Nhưng bạn khó có thể đảm bảo quyền truy cập online 24/7. Bạn cũng sẽ phải tự thiết lập tất cả mọi thứ, bao gồm cả Back up (sao lưu) và Security (bảo mật). Điều này thậm chí khó có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật đối với nhiều người trong chúng ta.

Vì vậy, thay vì tự mình làm, chúng ta có thể mua không gian lưu trữ từ một công ty chuyên cung cấp Web Hosting nổi tiếng. Điều này sẽ đảm bảo website của chúng ta trực tuyến 24/7, an toàn và được Backup (sao lưu) trong trường hợp có chuyện không may xảy ra.

Hầu hết các công ty cung cấp Web Hosting cũng cung cấp rất nhiều dịch vụ bổ sung để đảm bảo website của chúng ta chạy đúng cách và trơn tru.

Tổng quan về cách hoạt động của một website

Domain là địa chỉ (ví dụ: alẽtranmmo.net là một Domain) và tất cả các file được lưu trữ trên môt Web Hosting (thuộc một Web Server (máy chủ web)). Web server này cũng có một địa chỉ I.P. (Internet Protocol) được biểu thị bằng một chuỗi số như 149.28.129.69.

Khi người dùng nhập Domain (tên miền) vào trình duyệt của họ (alextranmmo.net), nghĩa là họ đang yêu cầu DNS (Domain Name Service) truy cập tới website nắm trên Web Server có địa chỉ I.P : 149.28.129.69.

DNS kết nối Domain (tên miền) với Web Hosting Server (máy chủ lưu trữ web).

Lưu ý: Bạn có thể mua tên miền từ một bên dịch vụ và mua web hosting từ một bên dịch vụ khác. Tất cả những gì bạn cần làm là trỏ DNS tới máy chủ web. Rất dễ thực hiện thao tác này. Một chút nữa tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm.

Trước khi chúng ta bắt đầu nói về những vấn đề kỹ thuật, hãy cùng xem qua một số thuật ngữ phổ biến về Web Hosting…

You may also like

Leave a Comment